המלצת פרופ' אילנה רוזן

קטגוריות:המלצות
moostash

אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה לספרות עברית

פרופ' אילנה רוזן
המחלקה לספרות ﬠברית

ז' באדר ב' תשﬠ"א, 1.1.2011


לכבוד
ניתאי פרץ

הנדון: תודה ﬠל הרצאתך בסמינר מ"א באונ' בן גוריון בנושא סיפורי חיים בתאריך 1.1.2011


לניתא' שלום,

בﬠקבות ביקורך ודבריך המאלפים בסמינר שלנו, שנושאו: "ﬠולם שהיה – ﬠיצוב סיפורי של גולה וגלות'י, ברצוני להודות לך ﬠל הופּﬠתך אצלנו וﬠל מה שלמדנו מימך.

הקורס שלנו ﬠוסק בשאלה כיצד זוכרים את הﬠבר, כיצד מספרים אותו, כיצד מנציחים אותו, וﬠבורנו כחוקרים וכסטודנטים – כיצד לומדים וחוקרים את כל אלה, אחת מן הבﬠיות של למידת הﬠבר נובﬠת מן החמקמקות שלו) הﬠבר כבר חלף-ﬠברֵ (כלומר מן הידיﬠה שהדבר שאנו לומדים הוא הדימוי או האידיאה של הﬠבר ולא הﬠבר ﬠצמו. ﬠבורנו החוקרים האידיאה הזו מגולמת בטקסט, שאותו אנו לומדים ומנתחים, כמו כל סיפור אחר, ומכאן שבים או מקישים אל האידיאה.

לﬠומת זאת, ﬠבורך כאיש סרטי תיﬠוד, האידיאה מגולמת באנשים בשר ודם. בתיהם, חפציהם, מזכרותיהם וﬠוד שלל דברים וﬠצמים מוחשיים, שאליהם נלווים האפקט והאווירה שכולם יחד יוצרים.
בהופﬠתך אצלנו היטבת להמחיש לנו אחדות מן הסוגיות של הגישה לכל זה, ﬠל מנת שהתוצר הסופי, הסרט התיﬠודי, האידיאה", יהיה אמין אך לא "יבש", מרגש אך לא סנטימנטלי.
לכך תרמו הדברים 
הבאים: השילוב בטוב טﬠם בין דברי הסבר לבין הצגת האנשים/דברים בסרט, התוספת של טקסטים! מוצגים ספרייתיים ו/או ארכיוניים, השיטוט של המצלמה בין האדם המספר לבין ההביטוס (הסביבה) והאיזון הנאה שהשגת בין תיאור וחיווי, או שכלתנות ורגש, שהרי האנשים מספרים מדם ליבם, אך המסר אינו יכול להיות רק רגשי. כמו כן התרשמנו מאוד מיכולתר להסביר וללמד באופן אפקטיבי את ﬠשייתך לקהל זר באירוﬠ חד פﬠמי.

לﬠניות דﬠתם של הסטודנטים שצפו בך ולדﬠתי, ﬠבודתך וטוב הטﬠם שלך מרשימים ומאלפים ואנו צופים ומאחלים לך המשך הצלחה והתפתחות בﬠשייתך החשובה והברוכהְ

ב ב ר כ ה

אילנה רוזן

Author: